Søk

Årsmøte

Ordinært Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Årsmøtet har høyeste myndighet i alle saker som gjelder foreningen.

På ordinært Årsmøte skal følgende behandles:

1.  Styrets årsberetning for foregående kalenderår

2.  Revidert regnskap for foregående kalenderår

3.  Fastsette godtgjørelse til styret for kommende valgperiode

4.  Revidering av årets budsjett og budsjettforslag med fastsettelse av kontingent for neste år

5.  Valg av

     a) Styreleder

     b) 4 styremedlemmer

     c) Varamedlemmer

     d) Revisor

     e) Valg av representanter med vara-medlemmer til BNLs representantskap

Saker som medlemmene eller andre organer innen foreningen ønsker fremmet til Årsmøtet må sendes til styret senest innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers skriftlig varsel. Oppgave over de saker som skal behandles vedlegges innkallingen.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.