Søk

Fokus

Styret i Norsk Trevare vil begynne med å sette mål hvert halvår, på bakgrunn av de raske endringer som skjer i samfunnet og byggenæringen.

Styret i Norsk Trevare har over en  periode jobbet med strategi for foreningen, og alle lokalforenigene har i den forbindelse blitt bedt om innspill til arbeidet. 2013 var et dramatisk år for bransjen, og de første månedene i 2014 har også hatt vært preget av urolighet for fremtiden.  Endringer skjer fort, og styret i Norsk Trevare er opptatt av at foreningen må ligge i forkant. Styret har derfor vedtatt å sette opp fokus og stragimål hvert halvår. 

 

For neste halvår skal Norsk Trevare arbeide spesielt med disse sakene:

Seriøsitet:
Norsk Trevare skal bidra til en seriøs byggenæring. Vi oppfordrer bedriftene til å opprette og følge gode rutiner på kontrakter med sine leverandører, for å unngå skjult arbeidskriminalitet.

Vi oppforer medlemsbedrifter og de som jobber i bedriftene til å ta avstand fra svart arbeid. Vi må bidra til å fremme kompetanse i norsk byggenæring. Dette kan vi gjøre bl.a. ved å stille krav til leverandørene og støtte opp om lærlingordninger.

Kvalitetskontroll:
Norsk Trevare skal jobbe for å bedre offentlig tilsyn og produktkontroll. Vi er opptatt av at norske kunder og forbrukere skal være trygge på kvaliteten på de produktene de kjøper, og at de blir gitt korrekt og tilstrekkelig informasjon.

Norsk Trevare skal være en aktiv pådriver for medlemmenes interesser i utviklingen av nye forskrifter. Vi er spesielt opptatt av at TEK 15 blir utformet på en slik måte at den er gunstig både for norske forbrukere og norsk trevarebransje.  

Utvikling:
Norsk Trevare skal følge opp temaet for Trevaredagene.  Det er viktig at vi som bransjeforening følger med i utviklingen og videreformidler informasjon. Vi må være en aktiv pådriver for å sikre at det skal være grunnlag for å drive med industriproduksjon i Norge. 

 

Som medlem i Norsk Trevare ar du anledning til å logge deg inn på våre lukkede sider og lese hele referatet fra styremøtet. Siste referat fra styremøtet finner du her: www.trevare.no/styret

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no