Søk

Ny fagutdanning, ny fremtid for snekkerfagene

Vi ønsker tilbakemelding og synspunkter fra medlemsbedriftene.

I forbindelse med Stortingsmeldingen "På rett vei" vedtok opplæringskontorene og foreningens styre i møte 9. juni d.å. at vi vi ønsker en sammenslåing av snekkerfagene. Dette ble første gang foreslått av Norsk Trevare i 2010, så dette er en videreføring av tidligere arbeid. Ønsket er forelagt BNL og Faglig råd for Bygg- og anleggsteknikk.

Vi har nå mottatt en utviklingsredegjørelse fra Faglig Råd for Bygg-og anleggsteknikk , der de tar for seg hele den fremtidge tilbudsstrukturen innen BA. I denne delen av prosessen har partene stor påvirknignskraft i det videre arbeidet. 

Stabilt lærlingantall, men endret kompetansebehov

Antallet lærlinger i bransjen har vært stabilt de siste årene, men vi ser at type læringer og kompetansebehov har endret seg. Det er også et økende omfang av voksenlærlinger. 

Kun 8 videregående skoler med vårt fag igjen

I dag er det kun 8 videregående skoler som tilbyr Treteknikk VG2, 3 skoler som tilbyr Design og Trearbeid (VG2), og kun en skole som tilbyr industriell møbelproduksjon (VG2). Vi vet at behovet for faglært arbeidskraft er stort, og at mange av våre medlemsbedrifter sliter med å få fatt i tilstrekkelig med folk. 

Økonomi i fylkene

Samtidig vet vi at fylkene statig lever med kniven på strupen, økonomisk. Det er enkelt  å legge ned et fag når det ikke er tilstrekkelig intresse for det, men da er det også en svært krevende jobb å få tilbudet opp igjen. Vi har blitt bedt om å se på løsninger som kan bidra til å løse fylkenes økonomiske utfordringer. 

Utviklingsredegjørelsen, del 1

Tilbudsstrukturen skal løse oppgaven med gi ungdommer en bred og robust fagutdanning som grunnlag for livslangt arbeid og utvikling, til tross for at dagens bedriftsstruktur og arbeidsmarked er svært spesialisert. Fagutdanningen skal være relevant i forhold til forventet teknologisk og strukturell utvikling og konjunktursvingninger.

Rådet anbefaler felles Vg1 bygg- og anleggsteknikk for hele utdanningsprogrammet. Hovedmodell: Vg1 og Vg2 i skole + Vg3 i bedrift, dvs. 2  år som lærling der fordypnings-/modulområdet utgjør del av arbeidsområdet i læretiden.

Videre står det i redegjørelsen:

Vg2 Treteknikk
kvalifiserer til 3 lærefag; trevare- og bygginnredningsfaget, trelastfaget og limtreproduksjonsfaget. BNL har søkt om å slå sammen snekkerfagene i design og håndverk og bygg- og anleggsteknikk. I tillegg ønsker BNL å drøfte om det er ønskelig å ta med industriell møbelproduksjon fra utdanningsprogrammet TIP i en slik sammenslåing.
 

Rådets anbefaling: Fagbrev i treindustrifaget.
 

Vg2 for treindustrifaget.


Faget vil omfatte dagens limtrefag, dagens snekkerfag i bygg og anlegg, design og håndverk og teknikk og industriell produksjon og dagens trelastfag. 

Rådet tar kontakt med Faglig råd for design og håndverk for å avklare om møbelsnekkerfaget kan inngå i nytt treindustrifag under bygg- og anleggsteknikk.Rådet tar kontakt med Faglig råd for teknikk og industriell produksjon for å avklare om industriell møbelproduksjon kan inngå i nytt treindustrifag under bygg- og anleggsteknikk. Rådet vil ta initiativ til å drøfte om faget, sammenslått og plassert i bygg og anlegg, kan ha tre råd som fageiere, det vil si at endringer beror på enighet mellom de tre faglige rådene.

 Er grunnlaget for eget Vg2 ikke tilstede skal det være søkbart 1 + 3 tilbud med obligatorisk yrkesteoretisk (programfag) utdanning og annen oppfølging fra kompetansesenter, som skal være videregående skole med Vg2 tilbud i treindustrifaget. 

Plassering av Vg2 tilbud/kompetansesentrene vil også være av interesse, hvilke fylker oghvilke videregående skoler. 

Rådet ber fageierne (Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Trevare, Treindustrien, Byggevareindustriens Forening og Norsk Industri) arbeide videre med å definere fordypnings-/modulområdene for å sikre tilstrekkelig bredde og dybde i utdanningen, og med omfang og innhold i den obligatoriske yrkesteoretisk utdanningen tilknyttet kompetansesenter.

 

KORT OPPSUMMERT -
DETTE ØNSKER VI TILBAKEMELDING OM:

  • Vi vet allerede at navnet "Treindustrifaget" klinger dårlig noen steder i landet, mens andre steder er det positivt ladet. Vi ønsker innspill på hva VG2 kan og bør hete for å favne alle. (Husk at limtre og trelast også er med her).
  • Vi blir bedt om å arbeide med fordypingsfag. Rådet anbefaler i utgangspunktet at 5 fagbrev blir slått sammen til ett, med spesifisert fordyping. I Norsk Trevare tenker vi i utg.pkt at vi ønsker å beholde fagbrev i limtre og trelast, men å slå sammen til ett fag/svennebrev i møbel og trevaresnekker. Vi ønsker i vite hva opplæringskontorene tenker rundt dette?
  • Vi ønsker å få vite hvilke fordypingsfag medlemsbedriftene ser behov for.
  • Vi blir bedt om å uttale oss om kompetansesentre. Hvilke fylker og hvilke skoler. Finnes det steder/ skoler der tilbudet bør legges ned/ opprettes? Skal vi foreslå å beholde dagens tilbud?
  • Fra Norsk Industri har vi blitt bedt om å vurdere fagprøven. Hvor lang bør fagprøven være og hva bør den bestå i? Har dere innspill her?

 Vi ber om tilbakemelding fra medlemmene slik at vi får et best mulig grunnlag for å konkludere i denne saken. Innspill må være oss i hende innen medio januar. 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no