Søk

Regjeringen foreslår å fjerne eiendomsskatten på maskiner og tilbehør

Endringen innebærer at produksjonsutstyr og -installasjoner ikke lenger skal regnes med i grunnlaget for å beregne eiendomsskatt.

– Å fjerne eiendomsskatten på maskiner og tilbehør vil gi store lettelser for industrien og vil medvirke til å trygge arbeidsplasser, sier finansminister Siv Jensen (Frp). Forslaget følger opp punktet i Sundvolden-erklæringen om å fjerne eiendomsskatten på maskiner.

Dette vil redusere inntekter for kommunene, men vil bedre vilkår for bedrifter og arbeidsplasser, som også er viktig for kommunene. Endringene skal ikke gjelde for vannkraftanlegg, vindkraftanlegg og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

For å lette overgangen for kommunene foreslår regjeringen en overgangsordning på fem år. Regjeringen foreslår at de nye reglene trer i kraft fra og med 2019, med en overgangsordning til og med 2023.

– Mer påregnelige og stabile rammevilkår er viktige forutsetninger for at både bedrifter og innbyggerne skal kunne planlegge økonomien sin, sier finansminister Siv Jensen.

For å skjerme innbyggjerane mot raske økninger i eiendomsskatten, foreslår regjeringen å halvere grensen for maksimal sats på eiendomsskatt fra 2 til 1 promille for det året skatten ble innført. Tilsvarende skal satsen heretter bare kunne økest med inntil 1 promille i året, ikke 2.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no