Søk

– Vi må ha en digital plattform som møter kundens behov når forretningsmodeller endres

NOBB kan bli en slik digital plattform, men da må det gjøres noen strategiske grep som sikrer åpenhet, partsnøytralitet og full dekning til alle fremtidens kundegrupper via ulike kanaler, sier Barbantonis.

Treindustrien skriver i et brev til Norsk Byggtjeneste at NOBB i dag en svært sentral varedatabase, men at det må endringer til for at NOBB skal forbli i dagens lederposisjon.

– Det er endringer i handelsmønster hos forbruker og bestiller der rask og presis informasjon forventes funnet digitalt og hvor det er krav til nettopris, leveringsmåter og kostnader knyttet til levering. For at norske byggevareprodusenter og norsk byggevarehandel skal være relevante også i fremtiden, må vi ha en digital plattform eller flere databaser som sikrer kundenes informasjonsbehov. Dagens databaser er ikke tilpasset fremtiden, sier adm. dir. Heidi Finstad i Treindustrien i brevet.

Både Finstad og daglig leder Jannis Barbantonis i Norsk Trevare mener byggenæringen er tjent med en digital plattform som sikrer alle kunder den samme informasjonen, raskt og tillitsfullt.

– Store muligheter 
De mener en digitalisering av byggenæringen gir store muligheter for positiv utvikling, gitt noen forutsetninger.

- Et avgjørende prinsipp er å gjøre relevant produktinformasjon eid av produsentene åpen og tilgjengelig for alle som ønsker, det være seg markedsaktører eller offentlige aktører. NOBB er i dag en svært sentral varedatabase, men det må endringer til for at NOBB skal forbli i dagens lederposisjon. Eierskapsstruktur og ulike muligheter for å utøve innflytelse er forhold som spiller inn. Konkurransesituasjonen med Co-Builder, avvikling av standardsortimentet for trelast og prosesser knyttet til generiske produkter har utløst debatter om fremtidens muligheter. NOBB har samtidig potensiale for å utvikle seg til en felles digital plattform. Dette forutsetter at hele byggenæringen kan samles om NOBB, hvor premissene sikrer en nøytral og ikke markedssegmenterende løsning. Dette vil støtte opp om arbeidet med produktdatamaler og gi merverdi til frikjøpet BNL har gjort fra Co- Builder i sammenhengen, sier Finstad og Barbantonis.

De mener videre at en åpen, omforent, kvalitetssikret og nøytral digital plattform som ikke er markedssegmenterende er grunnleggende for å nå viktige mål i byggenæringen.

– Aktører i byggenæringen deltar i sterk konkurranse om å tilpasse seg nye markedsforutsetninger i en digital verden. Det er et felles mål å unngå vedlikehold av flere systemer som er kostnadsdrivende og til hinder for norsk konkurransekraft. Treindustrien ber Norsk Byggtjeneste AS vurdere hvordan NOBB kan bli fremtidens uavhengige, partsnøytrale og ikke markedssegmenterende digitale plattform gjennom å vurdere formål, organisasjonsform og eierskap. Dette med formål om å samle byggenæringen rundt en felles løsning, sier Finstad.

– Positive til dialog 
Adm. dir. Halvard Gavelstad i Norsk Byggtjeneste AS sier at både styre og administrasjon i Norsk Byggtjeneste er positive til gode forslag og dialog som grunnlag for videre utvikling av NOBB.

– Det er viktig å understreke at hovedstrategien for produktet NOBB er at databasen skal være åpen og tilgjengelig for hele verdikjeden og ulike leverandører av IT-verktøy. NOBB har gjennom 25 år opparbeidet seg en unik posisjon som skal utvikles i samarbeid med hele byggenæringen. De praktiske grepene framover for ytterligere å forsterke posisjonen vil imidlertid først og fremst bli diskutert og vurdert utenfor media, sier Gavelstad til Byggeindustrien.

Publisert: 22.10.2018 12:35. Sist endret: 22.10.2018

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.