Søk

Økonomisk overblikk 3/2013

Markedssituasjonen hos NHO-bedriftene er nå den svakeste siden høsten 2010. Industrien har lavest forventningstall.

 

Det er imidlertid nå også helt klart at bedrifter med store leveranser til oljesektoren er mindre positive i sin vurdering av markedet, blant annet fordi de taper markedsandeler til utenlandske konkurrenter.

3. KVARTAL 2013

 

Les hele rapporten her            

Ny nedjustering av forventningene i NHO-bedriftene 

Markedssituasjonen hos NHO-bedriftene er nå den svakeste siden høsten 2010. Industrien, og spesielt eksportbedrifter som ikke har leveranser til petroleumssektoren, har de laveste forventningstallene. Det er imidlertid nå også helt klart at bedrifter med store leveranser til oljesektoren er mindre positive i sin vurdering av markedet, blant annet fordi de taper markedsandeler til utenlandske konkurrenter.

Oppbremsing av norsk økonomi – fare for bråstopp?
Norsk økonomi har gått inn i en fase med klart lavere vekst enn i perioden frem til 2012. Vi tror fastlands-BNP vil vokse med bare rundt 2,0 prosent i år og neste år. En nærmere gjennomgang av tallene viser at ingen av de viktige etterspørselsfaktorene gir særlig sterke impulser til norsk økonomi, og at risikoen ligger på nedsiden av dette anslaget. Det makroøkonomiske bildet kan indikere at det er risiko for at veksttakten faller enda mer. De regionalt fordelte tallene i undersøkelsen tyder på at betydelige geografiske områder har fallende aktivitet i privat sektor, mens det fremdeles er vekst i de fire største byene. Oljevirksomheten gjør at det er god utvikling i Nord-Norge.

Noe lysere utsikter i Europa
Foreløpige tall fra Eurostat viser at eurosonens totale BNP økte med 0,3 prosent i andre kvartal i år, etter hele seks kvartaler på rad med fall i den økonomiske aktiviteten. BNP-veksten i EU sett under ett var 0,4 prosent. Den økonomiske veksten varierte riktignok fortsatt betydelig mellom ulike land, med fortsatt resesjon i blant annet Spania, Italia og Nederland, men kan likevel tolkes som et forsiktig tegn på at det verste kan være over. Arbeidsledigheten i mange europeiske land er imidlertid svært høy, noe som igjen gir utslag i svekket kjøpekraft og fallende privat forbruk hos deler av befolkningen. Den gjennomsnittlige registrerte arbeidsledigheten i eurosonen var i juli på 12,1 prosent, men i land som Hellas og Spania har ledigheten nådd nesten 30 prosent.

Norske husholdninger strammer til
Norske husholdningers opplåning øker fremdeles mer enn samlede inntekter, men vi ser nå en tydelig tendens til økt sparerate og svakere vekst i forbruket. Det skyldes trolig flere forhold. Boligmarkedet er krevende og mange husholdninger må prioritere øvrige utgifter hardt for å ha råd til å bo. Svakere konjunkturer ute gir også økt frykt for arbeidsledighet og tap av inntekt, og dermed økt forsiktighet. I følge Norges Bank har om lag en av fire husholdninger en gjeld på tre ganger eller mer i forhold til disponibel inntekt. Derfor kan en moderat strammere pengepolitikk gi relativt sett store effekter på privat forbruk.

Svak jobbvekst i NHO-bedriftene – utlendinger på korttidsopphold øker
NHO-bedriftene nedjusterer også anslagene for vekst i samlet sysselsetting, og planlegger å øke brutto bemanning i 2013 med 0,6 prosent, hele 1,1 prosentpoeng lavere enn samme kvartal i fjor. Anslagene for 2014 er nedjustert med 0,9 prosentpoeng fra forrige kvartal. Det er særlig industri- og reiselivsbedriftene som venter nedgang i sysselsettingen. Det er fortsatt vekst i bemanningsbehovet i IKT og forretningsmessig tjeneste-yting. Sysselsettingsveksten i landet som helhet avtok i midten av 2012 og har siden holdt seg relativt lav sammenlignet med foregående år. Økningen i antall sysselsatte kommer i økende grad fra flere sysselsatte på korttidsopphold (personer med mindre enn seks måneders opphold i landet). I løpet av fjoråret økte antall sysselsatte på korttidsopphold med om lag 12 000 personer og totalt var det om lag 83 000 personer på korttidsopphold i fjerde kvartal 2012. Dette er det høyeste registrerte tilfellet av arbeidere på korttidsopphold siden 2008.

www.okonomibarometeret.no kan du se hvordan trevarebedriftene ser på fremtiden og sammenlikne med andre bransjer og landsdeler.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.