Søk

Valgfag skal øke rekrutteringen

Vi oppfordrer medlemsbedriftene til å ta kontakt med ungdomsskoler i lokalmiljøet og tilby et samarbeid mellom skole og næringsliv/din bedrift. Vi har god erfaring med rekruttering til bransjen der bedriftene åpner opp og viser hva bransjen egentlig dreier seg om.

 

Nye valgfag -  skog og tre på ungdomstrinnet

Skogbruk, trelast- og trevareindustrien har utarbeidet verktøy for å jobbe med fagene på ungdomsskoletrinnet. Målet er å øke elevenes interesse og kunnskap om tre som allsidig materiale. Elevene får her bygge noe av tre, og på den måten bli kjent med tre som materiale og med ulike teknikker. Det vil bli lagt vekt på praktisk læring.

 

Noen stiller seg spørsmålet: Hvor ble det av sløyden? Fra å være et obligatorisk fag er det etter hvert blitt en mindre og mindre del av fagfeltene. Nå er det ikke mange skoler som har fasiliteter for sløyd og snekring. I dette tilbudet til skolene settes det ikke krav til hva skolene har av utstyr. Alle kan forme sin undervisning etter det som forefinnes på skolen og evt. i samarbeid med det lokale næringsliv. Ungdomskolene på Biri, Stange og Froland er med som pilotskoler.

Til valgfagene på ungdomstrinnet er det laget en rekke opplegg om tre og skog innen temaene design i tre, praktisk trebygging og praktisk skogbruk med miljøforståelse. Oppleggene kan også tilpasses fagene arbeidslivsfag, kunst og håndverk eller teknologi og design.


På websiden finner man inspirasjon og noen rammer for undervisningen. Vi håper lærere som ønsker og trenger inspirasjon vil ta i bruk siden. Dersom du har erfaring med eller forslag til andre oppgaver som kan brukes i ungdomstrinnet, så er vi veldig glade for å få inn flere forslag. Det er også meningen at elever/skoler kan linke sine egne prosjekter til denne valgfagsatsingen ved å følge prosjektet på Facebookk

Praktisk trearbeid er også en anledning for elever og lærere til å få bedre kjennskap til lokalt arbeidsliv og ta i bruk lokalmiljøet som læringsarena. Ved et eventuelt samarbeid med videregående skoler eller fagskoler, vil dessuten valgfaget gi elevene innsikt i valgmuligheter etter ungdomsskolen. Å forme og bygge gir inspirasjon og vil trolig være med på at elevene får bedre utbytte av skolen. Det er viktig at oppgavene er inspirerende og skal gi en god mestringsfølelse.

Aktørene i verdikjeden får med dette samarbeidet en fin markedsføring av sine fag/yrker.

Innen skogbruk byr det seg også mange muligheter for å tilby ungdomsskoleelevene praktisk læring i nærmiljøet, som planting og håndtering av motorsag. De får dessuten verdifull innsikt i forvaltningen av en av våre naturressurser.

Denne satsingen er gjennomført av Skogbrukets Kursinstitutt, Byggskolen, Treindustrien, Treteknisk, Trefokus og Norsk Trevare. Utviklingsarbeidet finansieres med egeninnsats og tilskudd fra Utviklingsfondet for skogbruk og Skogbrukets Verdiskapingsfond.

 

 

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no