Søk

Er du forsikret mot skade på maskiner?

Alle bedrifter trenger en forsikring som omfatter bygning, maskiner, inventar, løsøre, varelager, samt ansvars- og avbruddsforsikring.

Maskiner, inventar og løsøre
Sett riktige summer på bedriftens iendeler dvs. gjenanskaffelsesverdien, slik at du faktisk får igjen det det koster hvis skaden er skjedd og du må kjøpe en ny.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring omfatter dette skader på tredje person og følgeskader. F.eks. hvis det blir lekkasje på et vindu du har levert,  Vil du ikke ikke få dekket selve vinduet, men de eventuelle følgeskadene lekkasjen medfører.

Avbruddsforsikring
Under industri - /bedriftsforsikring er det en egen post for maskiner, inventar og løsøre. Denne forsikringen dekker skade ved brann, vannskade, naturskade og tyveri/hærverk.

Maskindeler som plutselig ødelegges eller går i stykker på annet vis - dekkes ikke på industri / bedriftsforsikring. Da må man tegne en maskinforsikring.

Hva er en maskinforsikring?
Dette er en forsikring som dekker ødelagte maskindeler, datakort etc. Har du f.eks. en CNC fres med verdi kr. 1,5 mill. vil en maskinforsikring koste kr. 5 250,-. En maskinforsikring kan kjøpes på maskiner som er inntil 10 år gamle.

Har dere store og kostbare CNC-styrte maskineringsenheter kan det være lurt å tegne en egen maskinforsikring for disse. Ofte er disse maskinene nøkkelmaskiner i produksjonen og hvis disse maskinene blir skadet/ødelagt vil bedriftens produksjon lammes/stoppes. Tapet i omsetning kan ofte bli betydelig og mange bedrifter vil kunne få store problemer med å klare driften videre.

Maskinavbruddsforsikring, dekker tapt produksjon
Har du kjøpt en maskinforsikring kan du i tillegg kjøpe en maskinavbruddsforsikring.
Prisen for enslik forsikring avhenger av bedriftens størrelse og maskinens betydning i produksjonen.For en bedrift med omsetning på 8 millioner og hvor 70 % av omsetningen er avhengig av denne maskinen, vil forsikringen koste kr. 19.600,- på forsikringssum kr. 5. 600.000,-.

Denne forsikringen har en karenstid(egenandel) på 7 døgn, dvs. at du får ikke dekket utgiftene de første 7 døgnene.

Ønsker du ytterligere informasjon? 
 Se GlaTre Forsikring eller ta direkte kontakt med Sven Tore Mersland  902 63 582  

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.