Søk

Ferieloven

Hvor mye ferie har du krav på?

Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år.

Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.

Tariffoppgjøret 2000/2001 ga mange arbeidstakere en femte ferieuke. Denne ekstra ferien - som normalt også gir en forhøyelse av feriepengesatsen fra 10,2 prosent til 12 prosent - er en del av lønnsoppgjøret, og ikke en del av ferieloven.

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

Som arbeidstaker kan du ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager uten avtale med arbeidsgiver. Dersom din vanlige arbeidstid er tre dager i den uken du tar ferie har du brukt en ferieuke og ikke tre feriedager.

Rett og plikt til å avvikle ferie

Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiver er pliktig å sørge for at arbeidstaker avvikler full ferie.

Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomhet stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling (for eksempel under fellesferien).

Det er lovstridig om arbeidsgiver ikke sørger for at arbeidstaker tar ferie, og kan medføre erstatningsplikt.

Tidspunkt for avvikling av ferie

Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles.

Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken.
Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september.

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Du kan lese mer om endring av fastsatt ferietid i ferielovens § 6 (3).

Overføring av ferie

All lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret skal overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidstaker har for eksempel vært syk over flere år og har mye ferie til gode.

Ferien må tas ut i feriedager, ikke penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller det er tale om overføring grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon.

Arbeidsgiver har et ansvar for at arbeidstakerne tar ut all ferie i løpet av ferieåret. Arbeidstaker har også medvirkningsplikt til avviklingen av ferien.

Eneste mulighet å få ut feriepengene for eventuell ferie som ikke er avviklet er hvis arbeidsforholdet opphører i følge ferieloven § 11 tredje ledd.

Sykdom i ferien

For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært helt (altså 100 %) arbeidsufør/sykemeldt.

Arbeidstaker kan ved arbeidsuførhet som oppstår i ferien kreve alle feriedagene utsatt allerede fra og med første virkedag (lørdag inkludert). Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt ferie etter ferieloven § 5, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, og seks ekstra virkedager ferie for arbeidstakerne over 60 år.

Et slikt krav må dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig ("uten ugrunnet opphold") etter at arbeidet gjenopptas.

Dersom man blir helt arbeidsufør før ferien, kan man kreve å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon

Arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger. Permisjonen vil da forskyves tilsvarende den perioden en har ferie.

Arbeidstaker bestemmer selv når ferien skal avvikles i ferieåret. Ferie som ikke blir avviklet innenfor ferieåret overføres til neste år.

Ferie i oppsigelsestiden

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke. Unntaket er der hvor oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger. Da kan ferie kreves avviklet i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven.

Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden.

I og med at arbeidsgiver har siste ordet mht når ferie skal avvikles kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden Arbeidstaker kan likevel kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni - 30. september) eller innenfor ferieåret.

Du har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver dersom du ikke får avviklet ferie inneværende år før du avslutter et arbeidsforhold. Dette gjelder dersom du tiltrer innen 30. september samme år.

Hvis du begynner i ny jobb

Du har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om du begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at du ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver.

For at arbeidsgiver kan kreve at du tar ferie er det en forutsetning at du har opptjent feriepenger forhenværende år hos eksisterende eller tidligere arbeidsgiver.

Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret kan kreve full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår.

Tre ukers ferie i hovedferieperioden (1. juni - 30. september) kan bare kreves av den som tiltrer innen 15. august i ferieåret.

Tiltrer man etter 30. september, har man likevel krav på minst en uke ferie samme år.

Referanse: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78188

RMH

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.