Søk

Vedtekter i Norske Trevarer

Revidert 31.05. 2013

§1. Formål

1.  Foreningens navn er Norsk Trevare.

2. Norsk Trevare er en forening av norske bedrifter i bygge- og innredningsindustrien.

     Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes felles interesser, herunder:

-   økonomiske, faglige og juridiske spørsmål
-   næringspolitiske spørsmål

-   fremme et godt og kollegialt samarbeid mellom medlemmene og mellom medlemmene og de ansatte

-   bidra til å styrke bransjen

§2. Medlemmer

1.  Norsk Trevare har to former for medlemskap.

     a)    Aktivt medlemskap med alle medlemsrettigheter.

     b)    Assosiert medlemskap med visse medlemsrettigheter.

Som aktive medlemmer opptas bedrifter som driver produksjon i Norge av innredninger for kjøkken, baderom og garderobe, andre spesial- innredninger, dører, vinduer, trapper, paneler, gulv, listverk og andre tilhørende produkter, samt komponenter for bygge- og rehabiliteringsvirksomhet.

Medlemskapet omfatter bedriftens totale virksomhet innen bransjen, men ikke virksomhet som naturlig hører under andre bransjeorganisasjoner.

2. Hvis et medlem har flere majoritetseide bedrifter innenfor det området Norsk Trevare dekker, skal medlemsforholdet omfatte så vel morselskapet som alle datterselskapene. Hvis et medlem motsetter seg dette, utrer det av Norsk Trevare etter utløp av ordinær utmeldingsfrist. Styret kan i      særlige tilfeller gjøre unntak fra denne regelen.

Hver produksjonsenhet innenfor et konsern/selskap med avgrenset geografisk plassering anses som fullverdig medlem.

Aktive medlemmer skal være medlem av Norsk Trevares lokalforeninger der disse finnes.

Norsk Trevare er tilsluttet Byggenæringens Landsforening, og NHO. Alle aktive medlemmer må være tilsluttet NHO.

Som assosierte medlemmer kan opptas bedrifter, sammenslutninger og institusjoner som har tilknytning til bransjen når det antas at medlemskapet kan fremme bransjens interesser.

Assosierte medlemmer har ikke stemmerett og er ikke valgbare til tillitsverv i Norsk Trevare.

Søknad om medlemskap godkjennes av styret i Norsk Trevare etter at uttalelse fra eventuell lokalforening er innhentet.

§3. Medlemmers plikter - eksklusjon
1.  Medlemmene plikter å vise lojalitet overfor foreningens øvrige medlemmer, og må ikke foreta handlinger som er i strid med bransjens og medlemmenes felles interesser. Medlemmene må følge de til enhver tid gjeldende vedtekter og bestemmelser vedtatt av foreningen.

Til fastsatte frister må medlemmene svare på forespørsler og sende oppgaver som foreningen ber om.

Opplysninger om den enkelte bedrift behandles konfidensielt.

2.  Styret kan beslutte å ekskludere medlemsbedrift som handler mot avgjørelse truffet i henhold til     disse vedtekter - har opptrådt utilbørlig i forhold som angår Norsk Trevare eller som på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

Før beslutning om eksklusjon fattes av styret skal vedkommende medlemsbedrift få anledning til å uttale seg om saken innen en av styret fastsatt frist.

Beslutning om eksklusjon kan ankes til førstkommende Årsmøte. Et medlem som blir ekskludert av foreningen mister alle sine rettigheter overfor denne, men er pliktig til å betale de avgifter eller kontingenter som påløper det kalenderår som eksklusjonen skjer.

§4. Lokalforeninger
For å fremme samarbeidet innen de enkelte distrikter, kan styret etter nødvendige undersøkelser, anbefale at det dannes lokalforeninger som er lokale organer under foreningen.

Lokalforeningene skal arbeide for foreningens formål på det lokale plan, og behandle de saker og forespørsler som oversendes fra foreningen.

Lokalforeningens vedtekter må godkjennes av styret i Norsk Trevare, før endelig lokalt vedtak.

§5. Lokalforeningens plikter
Årsmøtene i lokalforeningene holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Innkalling til møtet sendes skriftlig med minst 2 ukers varsel. I tillegg til årsmøte skal lokalforeningene holde minst ett medlemsmøte.

Hvert år innen utgangen av februar måned sender lokalforeningen til foreningen en kort beretning om forholdene i foreningens distrikt siste kalenderår.

Beretningen bør bl.a. inneholde:

     a) Lokalforeningens virksomhet

     b) Markedssituasjonen

     c) Ordretilgangen

     d) Materialtilgangen

     e) Tilgang på arbeidskraft

     f) Annet av betydning for bransjen

Oppgaver over styret i lokalforeningen og endringer i styret sendes foreningen snarest mulig.

§6. Kontingent

Aktive medlemmer betaler en årlig minste-kontingent til Norsk Trevare i tillegg til den kontingent man betaler til Næringslivets Hoved-organisasjon - NHO.

Årsmøtet fastsetter kontingent for det følgende år.

Assosierte medlemmer betaler en årskontingent som fastsettes av Årsmøtet for det følgende år.

Kontingenten forfaller til betaling ved mottak av faktura, og må betales ved forfall. Ved betaling etter denne dato beregnes morarente.

Medlem som i ett år ikke har betalt skyldig kontingent kan av styret ekskluderes og kan ikke bli medlem igjen før gjelden er betalt. Skyldig kontingent, med påløpne renter, blir å innkreve.

§7. Årsmøtet
Ordinært Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Årsmøtet har høyeste myndighet i alle saker som gjelder foreningen.

På ordinært Årsmøte skal følgende behandles:

1.  Styrets årsberetning for foregående kalenderår

2.  Revidert regnskap for foregående kalenderår

3.  Fastsette godtgjørelse til styret for kommende valgperiode

4.  Revidering av årets budsjett og budsjettforslag med fastsettelse av kontingent for neste år

5.  Valg av

     a) Styreleder

     b) 4 styremedlemmer

     c) Varamedlemmer

     d) Revisor

     e) Valg av representanter med vara-medlemmer til BNLs representantskap

Saker som medlemmene eller andre organer innen foreningen ønsker fremmet til Årsmøtet må sendes til styret senest innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers skriftlig varsel. Oppgave over de saker som skal behandles vedlegges innkallingen.

§8. Avstemming
Aktive medlemmer som har betalt kontingenten for foregående år kan avgi stemme. Stemme kan kun avgis ved fremmøte på Årsmøtet.

Med unntak av vedtektsendringer og oppløsning, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet foretas ny avstemming. Ved eventuell ny stemmelikhet foretas loddtrekning.

På Årsmøtet har aktive medlemmer rett til å stemme etter følgende regler:

Totalt ansatt i bedriften Antall stemmer

Fra    1  til og med   10          1

"       11  "          "      20          2

"       21  "          "      50          3

"       51  "          "    100          5

"     101  "          "    150          7

"     151  "          "    200          9

"     201  "          "    300        11

"     301  "          "    500        13

"    501 og over                     15

 

Ved fastsettelse av totalt antall ansatte i virksomheten, legges til grunn oppgave fra Næringslivets Hovedorganisasjon over gjennomsnittlig totalt antall ansatte i virksomheten året før.

Hvis denne ikke kan skaffes tidsnok, legges oppgaven for foregående år til grunn. For nye medlemmer legges opplysningene i innmeldingsskjemaet til grunn.

For konsern/selskap med flere produksjonsenheter kan stemmeberettiget representant avgi stemmer for alle produksjonsenheter som inngår i konsernet/selskapet.

Medlem som er forhindret fra å være representert på Årsmøtet, kan avgi stemme med skriftlig fullmakt. Denne kan bare gis til representant som disponerer stemmerett på vegne av eget medlemskap. Ingen kan på denne måten avgi stemme for mer enn 5 medlemmer utover sitt eget medlemskap.

Konsern/selskap rammes ikke av denne bestemmelsen.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Om oppløsning - se §12.

    
§9. Ekstraordinært Årsmøte
Ekstraordinært Årsmøte avholdes dersom styret finner det nødvendig eller en fjerdedel av medlemmene forlanger det.

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte skal skje med minst 2 ukers skriftlig varsel.

§10. Styret
Styret består av styreleder og 4 styremedlemmer, herav 1 nestleder, dessuten 3 varamedlemmer, alle valgt av Årsmøtet.

Styremedlemmene velges for 2 år av gangen, mens varamedlemmene velges for 1 år. Styreleder velges av Årsmøtet og for 2 år av gangen, mens nestleder velges blant de 4 styremedlemmene ved første styremøte etter Årsmøtet.

Både styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Ved valg av styrets medlemmer skal det tas hensyn til styrets samlede kompetanse og de interessegrupper som foreningen representerer. Medlem av styret trer ut hvis den bedrift vedkommende representerer trer ut som medlem av foreningen, eller styremedlemmet går over i annen bedrift som ikke er medlem av foreningen.

Styret avholder møte så ofte styreleder finner det nødvendig, eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når styreleder eller i hans fravær, nestleder og et flertall av de øvrige styremedlemmene er til stede. I tilfelle stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av styreleder og foreningens daglige leder.

Styret er ansvarlig for at foreningens virksomhet drives i samsvar med vedtektene og vedtak truffet av generalforsamlingen.

Styrets viktigste oppgaver er å:

-   trekke opp strategi og hovedretningslinjer for bransjen

-   hevde bransjens interesser overfor myndigheter og offentlige institusjoner, andre organisasjoner og forbrukere

-    forberede alle saker som skal behandles på landsmøtet

-    forberede saker som forelegges av medlemmene, lokalavdelingene, tilknyttede organisasjoner og/eller administrasjonen

-    ansette foreningens direktør

-    godkjenne eventuelt samarbeid med andre organisasjoner

§11. Valgkomité
Hvert år velges en valgkomité bestående av minst 3 medlemmer som skal avgi innstilling til neste Årsmøte på kandidater til styret og deres godtgjørelse.

Årsmøtet beslutter om valgordningen skal være felles med tilknyttede organisasjoner og eventuell fordeling av valgkomiteens medlemmer.

Forslag på medlemmer av valgkomiteen utarbeides av styret og fremmes på Årsmøtet av styreleder.

Styret fremmer også forslag til valg av revisor.

§12. Oppløsning
Til oppløsning av foreningen kreves 2/3 flertall i 2 påfølgende ordinære landsmøter.

I tilfelle av oppløsning beslutter siste landsmøte hvordan foreningens midler skal anvendes.

Bookmark and Share
Postboks 7188 Majorstuen, 0307 Oslo | Besøk: NHO Næringslivets Hus, Middelthunsgt. 27, 0368 Oslo | Tlf: 23 08 80 00 |  post@norsktrevare.no. Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 954 980 286.